Kvalitets- och miljömål

Övergripande mål för verksamheten
• Vi ska arbeta med kvalitet, miljö och etik så, att varje kund och projekt blir en god referens.
• Vi ska sträva mot att våra arbeten utförs på ett sådant sätt att energianvändningen och dess miljöpåverkan minskar.
• Vi ska sträva efter att använda material och metoder som ger minskad miljöbelastning och medför en god arbetsmiljö.
• Vi ska sträva efter att minska avfallets mängd och farlighet.
• Vi ska verka för att byggavfall källsorteras.
• Vi ska ställa krav på våra leverantörer att deras produkter motsvarar överenskommen kvalitet och levereras på överenskommen tid.
• Vi ska verka för att beställaren väljer energieffektiva lösningar.
• Vi ska verka för att energisnåla maskiner prioriteras vid nyinvestering.

Företagets kvalitets- och miljöplan har i väsentliga delar anpassats till ISO 14001 och ISO 9001.